Ayako Oshima
Michiyo Suzuki
Ikuko Suzuki
Fumie Endo
Nozomi Ueda
Akari Yamamoto
Kayoko Ohashi
Hiroko Mizuguchi
Ikuko Tsukamoto
Fusayo Oike
Noriko Nagao
Hiromi Nishida
Yumi Ito